Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary jest  pismem  poświęconym studiom nad nowoczesną i współczesną sztuką i kulturą artystyczną.

Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary  is a journal  devoted to the study of  modern and contemporary art and artistic culture.

PIERWSZA SERIA z lat  2001-2005, przygotowywana jako półrocznik przez  Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Skład redakcji: prof. Jerzy Malinowski (redaktor) i dr Małgorzata Jankowska (sekretarz  naukowy; od numeru 6 do redakcji dołączyły: dr Małgorzata Geron i dr Katarzyna Kulpińska. Pismo zawierało  artykuły w języku polskim ze streszczeniem po angielsku; nr 8 opublikowany został w polsko-angielskiej wersji językowej. Wydawanie pisma zostało zawieszone z powodów finansowych.

FIRST SERIES from the years 2001-2005, was  prepared as semi-annual by the Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (UMK) and published  by the Nicolaus Copernicus University Publishing House. Editorial Board:  Professor Jerzy Malinowski (editor-in-chef)  and Dr. Małgorzata Jankowska (scientific secretary); new members  from no. 6:  Dr. Małgorzata Geron and Dr. Katarzyna Kulpińska.  Journal contained  articles in Polish with English summary; no. 8 published in Polish-English versions. Publishing of journal was  suspended from the financial reasons.

DRUGA SERIA  od 2014 roku,  przygotowywana jest jako rocznik przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie ( PISnSŚ) wraz  z Zakładem  Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych oraz Katedrą Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK.  Pismo z artykułami po polsku (ze angielskim streszczeniem)  lub po angielsku  wydaje Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  oraz Wydawnictwo Tako  w Toruniu.

SECOND SERIES from 2014, is prepared by the Polish Institute of World Art Studies PISnSŚ) with the Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Arts and the Chair of History of Art and Culture, Faculty of Historical Sciences of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Journal with  articles in Polish (with English summary)  or  English  is edited by the Polish Institute of World Art Studies  and Tako Publishing House in Toruń.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Jerzy Malinowski     (UMK;   PISnSŚ) – redactor naczelny / editor-in-chief, 

Prof. Dr. Jan W. Sienkiewicz  (UMK;   PISnSŚ),

Dr. Małgorzata Jankowska    (UMK;   PISnSŚ),

Dr. Katarzyna Kulpińska        (UMK;   PISnSŚ),

 

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC  BOARD

Prof. Dr. Maria Hussakowska (Uniwerstytet Jagielloński / Jagellonian University, Kraków; PISnSŚ),

Prof. Dr. Eleonora Jedlińska  (Uniwersytet Łódzki / University of Łódź; PISnSŚ),

Prof. Dr. Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza /  Adam Mickiewicz University, Poznan)

Prof. Dr. Anna Markowska    (Uniwersytet Wrocławski /  University of Wrocław; PISnSŚ),

 

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:

Wojciech Ziółkowski

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Iwona Wakarecy 

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ).