Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

T. / Vol. 13: Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda / Around 1918 year. Independence and the Avant-garde,  MAŁGORZATA GERON I JERZY MALINOWSKI. (red.)

T. / Vol. 13: Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda / Around 1918 year. Independence and the Avant-garde, MAŁGORZATA GERON I JERZY MALINOWSKI. (red.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa; CZĘŚĆ I: AWANGARDA I NIEPODLEGŁOŚĆ - TOMASZ GRYGLEWICZ, Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki / Formism and the Early Avant-Garde Tendencies in the Art of Central Europe. An Outline  of the Problem; KINGA KAŚKIEWICZ, Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina / Multiplicity of Reality Concept by Leon Chwistek  vs Imaginative World of Art by Leon Blaustein; DIANA WASILEWSKA, Na „wieczorze obłąkańców”. Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej / “At the Lunatics’ Night”. The Formists  in the Distorting Mirror of the Interwar Art Criticism; MAŁGORZATA GERON, Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego / Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto  and August Zamoyski; MONIKA CHUDZIKOWSKA, Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925–1926 / Formists in Terms of Stage Performance.  Stage Design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925–1926; KATARZYNA KULPIŃSKA, Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891–1942) w grafice warsztatowej / Graphics by a Painter? Wacław Wąsowicz’s Endeavours in Printmaking; AGNIESZKA SALAMON-RADECKA, Jerzego Hulewicza (1886– 1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów  poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami / Jerzy Hulewicz (1886–1941) and His Problems with Formism. A Contribution to the Tempestuous History of Contacts of Poznań-Based Expressionists and Formists from Kraków; MAŁGORZATA STOLARSKA-FRONIA, „Rewolucyjna młodzież ze Wschodu” i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz  a grupą Die Pathetiker / The Revolutionary Youth from the East and Berlin Pathetiker. The Relationship between the Yung- -Yidish and Die Pathetiker Groups;  ELEONORA JEDLIŃSKA, Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt / Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Groups; IZABELLA POWALSKA, Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety artystki w grupie Jung Idysz / Around the “Dancing Fire”. Women-Artists  in the Yung Yidish Group; RENATA PIĄTKOWSKA, Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej? / After Avant-Garde. Is the Jewish Avant-Garde  of the Beginning of the Twenties Have Influenced the Yiddish Visual Univers in Poland?; PRZEMYSŁAW STROŻEK, Sport w kręgu formistów i pierwszej serii „Zwrotnicy” (1919–1923) / Sport in the Circle of the Formists and the First Series of “Zwrotnica” Magazine (1919–1923); BARTOSZ BUCZYŃSKI, Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20 / Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920;  WERONIKA SZULIK, Wokół Wesela hrabiego Orgaza – związki Romana Jaworskiego  z prądami awangardowymi / Around the “Wedding of the Count of Orgaz” – Roman Jaworski’s Relationship with  the Avant-Garde; ANNA BUDZAŁEK, Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska / Saving the Last Polish Pre-War Avant-Garde.  Leon Chwistek and the Krakow Group; CZĘŚĆ II: AWANGARDA I REWOLUCJA -  DIANA OBOLEŃSKA, Okres antropozoficzny Stanisława Stückgolda / Anthroposophic Period of Stanisław Stückgold; KAJETAN GIZIŃSKI, Wassilij Kandinski – malarz jednego obrazu / Wassily Kandinsky – One Picture Painter; TOMASZ DZIEWICKI, Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5  Wassilego Kandinskiego / Totemism of Abstract Painting. About Birth  of Non-Representational Art and Composition 5  by Wassily Kandinsky; SWIETŁANA CZERWONNAJA, Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach  artystycznych Europy Wschodniej / „Der Blaue Reiter” and the Echo of His Triumphal Flight in National Artistic Schools of the East- -Europa; GRAŻYNA BOBILEWICZ, Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej / Music in Russian Avant-Garde Painting.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018,  ISSN 1730-0215