Polska wersja English version

Numery archiwalne

PIERWSZA SERIA 2001

nr 1 (1), red. Jerzy Malinowski

nr 1 (1), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial;  Jerzy Zbigniew Moryto, Digitalnie i sieciowo /  Digitising and networking; Małgorzata  Jankowska, Ciało zbiorowe. Pomiędzy formą doskonałą a odbiciem ludzkiej niedoskonałości / Collective Body. Between the perfect form and the reflection of human imperfection; Joanna Chlebowska, Cenzura społeczna w plakacie reklamowym. Oliviero Toscani i kampania firmy Benetton / Public censorship in advertising poster. Oliviero Toscani and the Benetton campaign;  Monika Kosteczko, "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa. Rola barwy w koncepcji plastycznej filmu / „Sanatorium under the sign of the hourglass” directed by Wojciech Jerzy Has. The role of color in the artistic conception of the movie;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Józef Saunders, Wiadomości o życiu i dziełach Szymona Czechowicza / „Notes on the life and works of Szymon Czechowicz” - editorial; Renata Bumbul, Twórczość malarska Szymona Czechowicza w Wilnie / Paintings of Szymon Czechowicz in Vilna; Małgorzata Geron, Twórczość Stanisława Borysowskiego / The paintings of Stanisław Borysowski; Joanna Maria Rolicz, Grafika Stanisława Borysowskiego z lat 1952-1987 / Engravings by Stanisław Borysowski from the period 1952-1987; Kronika  / Chronicle

Toruń 2001;   ISBN 8323114129  (112 s.) 

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Maciej Szańkowski, Kilka refleksji i przypomnień spisanych przy okazji przeniesienia Zakładu Rzeźby do nowej siedziby / Some thoughts and memories wrote down while transfering the Department of Sculpture to the new location;  Dorota Grubba, Twórczość Stanisława Horno-Popławskiego Szkic o inspiracjach, formie i ikonografii / The artistic production of Stanisław Horno-Popławski. Study on the inspiration, form and iconography; Sulisława Ciechanowska, Cykle rzeźbiarskie Adolfa Ryszki z lat 1965-1970 / Sculpture cycles by Adolf Ryszka from the years 1965-1970; Maciej Szańkowski, Adolf Ryszka /Adolf Ryszka; Anita Oborska, Jedność przestrzeni w kompozycjach Katarzyny Kobro / The unity of space in compositions by Katarzyna Kobro; Monika Szczygieł, Sztandary Władysława Hasiora/ The Banners by Władysław Hasior; Małgorzata Jankowska, Instalacja wideo pomiędzy przestrzenią a obrazem /A video installation beetwen space and image;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Kanuty Rusiecki, O malarstwie. Z dziennika odprawionej podróży z Wilna do Paryża w 1821 roku i ze Szkicowników z Włoch z lat 1822-1831 / About painting. From diary of the  journey from Vilna 1821 to Paris and Italian Sketchbooks 1822-1831; Stanisław Pigoń, Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki w procesie filareckim / Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki during the  trial of the Filaret Association; Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Kronika / Chronicle: Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu / Section of Study and Restoration of Oriental Works of Art, Nicolaus Copernicus University in Torun

Toruń 2001;  ISBN 17300215  (115 s.)

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Agata Soczyńska, „Czy widziałeś oczy błazna?” Autokreacja w formistycznych wierszach i autoportretach Tytusa Czyżewskiego / „Have you seen the eyes of the clown?” The Auto-creation in the Formist’s verses and self-portraits by Tytus Czyżewski; Jerzy Malinowski, Twórczość malarska Joachima Weingarta / The art of painting of Joachim Weingart; Marta Dobrowolska, Kolor i ekspresja w malarstwie Artura Nachta-Samborskiego/ Colour and expression in paintings by Artur Nacht-Samborski; Renata Piątkowska, Zagłada i ocalenie Jonasza Sterna / The extermination and salvation of Jonasz Stern; Magdalena Gniady-Kania, Polska szkoła ilustracji. O twórczości Jana Młodożeńca, Józefa Wilkonia i Janusza Stannego/ The Polish school of illustration. On the work of Jan Młodożeniec, Jan Wilkoń and Janusz Stanny; Marta Ipczyńska, Między rzeczywistością a fantazją. Twórczość Albina Bunovskiego w latach 1975-1986 / Between the reality and fantasy. The works of Albin Brunovsky in the years 1975-1986; Barbara Radlińska, Faktura w grafice Wojciecha Krzywobłockiego / The texture in engravings by Wojciech Krzywobłocki; Kronika / Chronicle   

Toruń  2002;  ISBN 17300215  (113 s.)

2003, nr 1 (4), red. Jerzy Malinowski:

2003, nr 1 (4), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji/ Editorial; Janusz Janowski, Józef Pankiewicz wobec „łacińskiej tradycji” malarstwa europejskiego / Józef Pankiewicz towards the „Latin tradition” of the European painting; Jerzy Malinowski, O Mojżeszu Kislingu z polskiego punktu widzenia / On Moise Kisling from the Polish point of view; Rafał Czwichocki, Twórczość portretowa Czesława Rzepińskiego/ The portrait works of Czesław Rzepiński; Monika Kozień-Świca, Kantorowski mit Paryża. Od ‘Jeunes peintres de la Tradition française” do „Le Nouveau Réalisme” / The Tadeusz Kantor’s  “myth of Paris”. From “Jeunes peintres de la Tradition française” to „Le Nouveau Réalisme”; Miłosz Pobiedziński, Obrazy komputerowe Jana Pamuły / Jan Pamuła – the computer paintings;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty : Inessa Swirida, Listy Józefa Saundersa do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego / The letters od Józef (Joseph) Saunders to Prince Adam Czartoryski; Kronika / Chronicle: Mirosław Adam Supruniuk, Archiwum Emigracji – warsztat do badań dla historyków sztuki polskiej XX w./ The Emigration Archives - the research field for the historians of Polish art of the 20th century

Toruń 2003; ISBN 17300215  (120 s.)

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Marta Ipczyńska, Rysunek i grafika symbolistów czeskich na początku XX w./ The drawings and engraving of Czech symbolists at the beginning of the 20th century; Katarzyna Kulpińska, Ilustracje i winiety w młodopolskich czasopismach artystyczno-literackich – zagadnienia formy / The illustrations and headpieces in Young-Polish literary and artistic magazines – the question of form; Anna Zaspa, Motywy huculskie w malarstwie polskim i ukraińskim ok. 1900 r. / The Hutsul (East-Carpathian) motifs in Polish and Ukrainian painting ca.1900; Jerzy Malinowski, Malarstwo Zygmunta Menkesa / The painting of Zygmunt Menkes; Anna Polańska, Przedwojenna twórczość fotograficzna Aleksandra Krzywobłockiego / The pre-war photographic works of Aleksander Krzywobłocki; Z tradycji Pomorza i Kujaw/ The tradition of Pomerania and Kuyavia:  Katarzyna Kulpińska, Gertruda von Kunowski – zapomniana bydgoszczanka / Gertrud von Kunowski – the forgotten citizen of Bydgoszcz; Barbara Chojnacka, Rola bydgoskiego Muzeum Miejskiego w kształtowaniu środowiska artystycznego w latach 1923-1929 / The role of Bydgoszcz City Museum in the formation of artistic circles in the years 1923-1929; Kronika/ Chronicle

Toruń 2003;  ISBN 17300215   (130 s.)

2004, nr 1(6), red. Jerzy Malinowski

2004, nr 1(6), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Warszawskie środowisko artystyczne początku XX wieku (w stulecie założenie Szkoły / Akademii Sztuk Pięknych) / The Warsaw artistic environment of early 20th century (on the centennial anniversary of the establishing of the School/ Academy of Fine Arts); Marta Ipczyńska, Od kubizmu do konstruktywizmu – grafika czeskiej awangardy artystycznej lat dwudziestych / From cubism to constructivism – graphics of the Czech artistic avant-garde of the 1920s; Łukasz Wiese, Obsesja alchemika. Walka z demonami jako motyw twórczości Jana Švankmajera / The alchemist’s obsession. Fighting the demons as a main motif of the work of Jan Švankmajer; Magdalena Kubacka, Geneza rzeźby Aliny Szapocznikow a praskie środowisko artystyczne / The genesis of the sculpture of Alina Szapocznikow and the Praque artistic environment; Joanna Chołaścińska, Wywoływanie ducha Kafki. Portret pisarza w filmie animowanym Piotra Dumały Franz Kafka / Calling up the spirit of Kafka. An ambiguous portrait of the writer in the animated film by Piotr Dumała „Franz Kafka”; Jerzy Malinowski, Leopold Gottlieb – między symbolizmem a École de Paris – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci artysty / Leopold Gottlieb – between the symbolism and École de Paris (on the seventieth anniversary of the death of the artist); Anna Polańska, Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego z lat 1948-1973 / Photomontages by Aleksander Krzywobłocki of the years 1948-1973; Monika Piendyk-Przeździecka, Literackie inspiracje w twórczości Izabelli Gustowskiej z lat 1971-2001 / Literary inspirations in the works by Izabella Gustowska of the years 1971-2001; Kronika / Chronicle; Anna Wiśniewska, III Ogólnopolskie Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu / III Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Toruń 2004;   ISBN 17300215 (135 s.)

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Katarzyna Kulpińska, Zakład Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK / Department of Graphic Design, the Faculty of Fine Arts, NCU; Przemysław Manna, Język plakatu Tadeusza Trepkowskiego / The language of Posters by Tadeusz Trepkowski; Ewelina Czeberkus, Plakaty Eugeniusza Get Stankiewicza – aspekt polityczny i kulturalny / Posters by Eugeniusz Get Stankiewicz – political and cultural aspects; Aleksander Czyż, Plakat typograficzny na przykładzie twórczości Władysława Pluty / Typographic poster. The artwork of Władysław Pluta; Marta Danowska, Bajki dla dorosłych, kilka uwag o plakatach Romana Kalarusa / Adult fairy-tales. Several remarks on posters by Roman Kalarus; Izabella Kossak, Znak w twórczości Lexa Drewińskiego / A sign in Lex Drewiński’s artworks; Joanna Skiba, Archetyp maski w plakatach Wiktora Sadowskiego / An archetype of a mask in Wiktor Sadowski’s posters; Katarzyna Dróżdż, Vlepka jako zjawisko kulturowe – historia i forma / The sticker as a cultural phenomenon – the history and form;  Z tradycji Pomorza i Kujaw / The tradition of Pomerania and Kuyavia; Iwona Kluk, Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. Przyczynek do malarstwa portretowego w dawnych Prusach Wschodnich w 2 poł. XIX w. (część / part I) / Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. A contribution to portrait painting in former East Prussia in the second half of 19th  (part I); Katarzyna Kulpińska, Grafika warsztatowa i użytkowa w twórczości Waltera Leistikowa / Walter Leistikow’s engravings and commercial design; Ewa Wawrzyniak, Gdańskie środowisko artystyczne około 1900-1945 / Danzig artistic society in year 1900-1945; Kronika / Chronicle; Jerzy Malinowski, I Spotkanie Japońskich i Polskich Historyków Sztuki i Muzykologów / The First Meeting of Japanese and Polish Art Historians and Musicologists

Toruń 2004;  ISBN 17300215  (183 s.)

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

Spis treści / Contents: Małgorzata Jankowska, Od redakcji - Editorial; Antoni Porczak, Interakcja medialna  i percepcja operacyjna / Media interaction and operating perception; Katarzyna Prajzner, Poetyka interaktywnego tekstu kultury / Poetics of the interactive text of culture; Dorota Chilińska, Interaktywność – „sztuka feedbacku” / Interactivity – the art of “feedback; Joanna Dreszer, Małgorzata Jankowska,  Interakcja i narracja, czyli o doświadczeniu i strukturze dzieła interaktywnego / Interaction and narration – experience and structure of the interactive work; Monika Kosteczko, Przekształcenia kina: między oddziaływaniem a interakcją / Cinema transformations: between influence and interaction; Łukasz Ronduda, Subwersja i strategie interaktywne gier komputerowych / Software Art in Computer Games; Christopher Hales, Czy interaktywne fabularne filmy i programy telewizyjne mają przed sobą przyszłość? / Is there a future for interactive 'live action' films and TV?; Katalog / Cataloque;  Spotkania Pracowni - Europejskie Spotkania Medialne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2001 – 2005 / The Meeting Festival - European Intermedia Meeting  Wozownia Art Gallery, Toruń 2001 – 2005. 

Toruń 2005;   ISBN 17300215 (90 s.)

DRUGA SERIA 2015

2015, nr 9: Sztuka Polska 1945-1970 / Polish Arts 1945-1979,   Jan Wiktor Sienkiewicz & Ewa Toniak (red./ eds.)

2015, nr 9: Sztuka Polska 1945-1970 / Polish Arts 1945-1979, Jan Wiktor Sienkiewicz & Ewa Toniak (red./ eds.)

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Przedmowa / Preface; Leon Chwistek, Miasto formistów [1920 r.] / City of Formists; Małgorzata Geron, Wizja modernizacji w „Mieście formistów” Leona Chwistka / A Vision of modernization in „Miasto formistów” by Leon Chwistek; Jan Wiktor Sienkiewicz, Józef Jarema – Art Club i XXIV Biennale di Venezia / Józef Jarema – Art. Club and XXIV Biennale di Venezia; Magdalena Tarnowska, Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 / Jewish Artistic Background in Warsaw in the years1945-1949; Piotr Majewski, Oficjalne i nieoficjalne peregrynacje Polaków do Paryża za sztuką (po 1945 r.) / Offcial and unofficial peregrinations of the Polish artists to Paris for art (after 1945); Katarzyna Murawska-Muthesius, Spojrzenie zimnowojennego podróżnika: szkicownik londyński Jana Lenicy z 1954 r. / The Cold Warrior Gaze: Jan Lenica’s London Sketchbook; Joanna M. Sosnowska, Picasso w Polsce raz jeszcze/

Picasso in Poland once again ; Aleksandra Sumorok, Socrealizm – kierunek twórca. „Młodzi” wobec architektury (1949–1956) / Socialist realism and the problem of architectural profession. The „young” towards the architecture (1949-1956); Katarzyna Rogalska, Nieistniejące kino „Skarpa” w Warszawie / Non-existent the „Skarpa” Cinema in Warsaw; Ewa Toniak, Przedsiębiorstwo Państwowe „Pracownie Sztuk Plastycznych” jako narracja o PRL / The „Fine Arts Workshops” State Enterprise as a narrative about PRL (People’s Poland); Karolina Zychowicz, Fernand Léger i jego asystenci na „Wystawie współczesnej plastyki francuskiej” w CBWA w 1952 r./ Fernand Léger and his assistants in „The modern French fine arts exhibition” in CBWA in 1952; Irina Gavrash, V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń w 1955 r. w Warszawie w kontekście relacji artystycznych między ZSRR a PRL / 5th World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship in Warsaw in 1955in the context of artistic relations between the USSR and the polish People’s Republic; Agata Soczyńska, “Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego jako materiał źródłowy i przyczynek do badań środowiska literatów i artystów działających w podwarszawskiej Kobyłce w latach 1947–1955 / Diary from the Warsaw Uprising (“Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”) by Miron Białoszewski as a source material and contribution to the research of the environment of wrtiters and artists in Kobyłka, near Warsaw, in the years 1947-1955; Agata Pietrasik, Etyka obrazu. O praktyce teoretycznej Andrzeja Wróblewskiego / The Ethics of Painting: On the Theoretical Practice of Andrzej Wróblewski; Marcin Lachowski, Blask konstruktywizmu: powojenne kontynuacje / Constrictivist brillance: the postwar continuations; Dorota Grubba-Thiede, Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki w poszukiwaniu nowoczesności / Wanda Czełkowska and Tadeusz Sieklucki in search of modernity; Piotr Juszkiewicz, Nihilizm jako towar luksusowy / Nihilism as a luxury commodity; Anna Maria Leśniewska, Puławy 1966 – reakcja na industrializację sztuki / Puławy 1966 – the Reaction of Industrialization of Art; Agata Jakubowska, Szapocznikow i polityka / Szapocznikow and politics; Dominik Kuryłek, Ujawnianie nieobecności. Zbigniew Warpechowski na wystawie polskiej sztuki współczesnej „Atelier ’72” w Galerii Demarco w Edynburgu / Disclosing Absence. Zbigniew Warpechowski at the Polish contemporary art. Exhibition “Atelier ’72 in the Demarco gallery, Edinburgh; Tsukasa Kodera, “Art – Nations – World.” The 1960 International Congress of the AICA in Poland and Discussions on the International Character of Modern Art .

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; ISSN 1730-0215 (216 s.)