Polska wersja English version

Numery archiwalne

DRUGA SERIA 2015

T. / Vol. 12: Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne / Abraham Ostrzega and the Jewish artistic circle, RENATA PIĄTKOWSKA (red. / ed.)

T. / Vol. 12: Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne / Abraham Ostrzega and the Jewish artistic circle, RENATA PIĄTKOWSKA (red. / ed.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI Przedmowa / Introduction; Część /  Part I - WOKÓŁ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ABRAHAMA OSTRZEGI /  AROUND THE LIFE AND OUTPUT OF ABRAHAM OSTRZEGA; URSZULA MAKOWSKA, Ogrody Abrahama Ostrzegi / Abraham Ostrzega’s gardens; RENATA PIĄTKOWSKA, Ohel Pereca (Mauzoleum Trzech Pisarzy)  / Paretz’s ohel (the Mausoleum of Three Writers); ZUZANNA BENESZ-GOLDFINGER, Postać i anioł: figuralna rzeźba sepulkralna Abrahama Ostrzegi wobec tradycji obrazowania w sztuce żydowskiej / Figure and angel: Abraham Ostrzega’s sepulchral sculpture and the tradition of imaging in Jewish art; MAGDALENA OLSZOWSKA, Problemy w konserwacji rzeźby nagrobnej Abrahama Ostrzegi na cmentarzu żydowskim  przy ul.  Okopowej w Warszawie  / Issues regarding the conservation of Abraham Ostrzega’s grave sculpture in the Jewish cemetery on Okopowa street in Warsaw; TERESA ŚMIECHOWSKA,  „Wieża Babel” w Białymstoku? / The Babel Tower in Białystok; WIESŁAW WRÓBEl, Nie od razu pomnik zbudowano… Dzieje idei budowy pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku / The monument wasn’t built in a day… The history of the idea of Ludwik Zamenhoff monument in Białystok; Abraham Ostrzega (opr. / ed. by  MARTA MIŚ); Część / Part II - WOKÓŁ ŻYDOWSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO /  AROUND THE JEWISH ARTISTIC MILIEU: JERZY MALINOWSKI, Tekst Maksymiliana Goldsteina o Baruchu Dornhelmie / Text by Maximilian Goldstein on Baruch Dornhelm; MAKSYMILIAN GOLDSTEIN, Baruch Dorhelm (in Polish and German); WALERIJ J. GALICZENKO, SWIETŁANA I. NIKULENKO,  Powrót do Mistrza.  Próba rekonstrukcji biografii i portretu twórczego Bernarda Kratki / Return to the master   [Bernard Kratko]; Maria Anna Rudzka,  Środowisko rzeźbiarzy związanych z warszawską Akademią Sztuk Pięknych (1923–1939)  /  The milieu of sculptors in the Academy of Fine Art in Warsaw 1923-1939;  ELEONORA JEDLIŃSKA,  Rzeźby Marka Szwarca w latach 1910–1958: neoklasycyzm – ekspresjonizm – synteza / Marek Szwarc’s sculptures in the years 1910-1958: neoclassicism – expressionism – synthesis; JOANNA TUROWICZ,  Metaloplastyka żydowska w kolekcji rzeźb Muzeum Narodowego w Warszawie  (Borys Schatz, Marek Szwarc, Joachim Kahane, Chaim Hanft).  Przyczynek do badań nad kolekcjonerstwem instytucjonalnym / Jewish metalwork in the sculpture collection of the National Museum in Warsaw (Boris Schatz, Marek Szwarc, Joachim Kahane, Chaim Hanft). Contribution to the research on the institutional collecting; MAŁGORZATA REINHARD-CHLANDA, Estetyka dekoracji synagogalnych Pereca Willenberga / The aesthetics of Perec Willenberg’s synagogal decoration;   EWA TONIAK,  Ryszard Moszkowski: o nieobecności / Ryszard Moszkowski : about absence.  

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017  

ISSN 1730-0215  (194 pp.)

T. / Vol. 11, Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich iI Północnych w latach 1945–1981 / Polish art in the Western and Northern Territories from 1945 to 1981, ANNA MARKOWSKA, ZOFIA REZNIK (red.)

T. / Vol. 11, Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich iI Północnych w latach 1945–1981 / Polish art in the Western and Northern Territories from 1945 to 1981, ANNA MARKOWSKA, ZOFIA REZNIK (red.)

Spis treści / Contents: Wstęp / Introduction; ANNA MARKOWSKA, ZOFIA REZNIK, Czy nowa historia sztuki „Ziem Odzyskanych” jest nam potrzebna?/ Is the new art history of the “Regained Territories” really needed?; Część I / Part IRekultywacje: scalanie pokawałkowanego / Recultivations: merging shattered: SZYMON PIOTR KUBIAK, Organizmy pionierskie. Kultura wizualna Szczecina w pierwszych latach po II wojnie światowej / Pioneering organisms. The visual culture of Szczecin in the first years after World Word II; BARBARA OCHENDOWSKA-GRZELAK „Ożywił się i zaludnił odtąd kościół i nabrał wyglądu katolickiego”. Ewangelickie kościoły Szczecina Adolfa Thesmachera (1880–1948) i ich adaptacja do wymogów kultu katolickiego / “And from then on the church was revived and adopted a Catholic appearance”. Adolf Thesmacher’s (1880–1948) evangelic churches in Szczecin and their adaptation to the requirements of Catholic worship; MAGDALENA HOWORUS-CZAJKA, Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach okresu PRL na Ziemiach Odzyskanych / Mythology of the Piast dynasty - form, function and context in the monuments of Polish People’s Republic in the “Recovered Territories”; JOANNA FILIPCZYK, Bez oparcia o dawne tradycje… Wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich / Without any recourse to past traditions… The Fine Arts Exhibitions of the Odra Lands; DOROTA JANISIO-PAWŁOWSKA, Rozwój architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1981, na przykładzie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej / Development of church architecture in Western Pomerania in the years 1945–1981, based on the example of the Archdiocese of Szczecin-Kamień; MAGDALENA ZIĘBA, Sztuka jako narzędzie propagandy? Biennale i sympozja na tzw. Ziemiach Odzyskanych / Art as a propaganda tool? Arts biennials and symposia in the so called Recovered Territories; Część II / Part II: W zawieszeniu: trauma, żałoba, trwanie / Suspension: trauma, mourning, persistence: KAROLINA TOMCZAK, Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 - artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy / Xawery Dunikowski’s Insurgent Monument from the years 1946–1955 - an artistic interpretation of the history of Western Territories in the face of Communist rule; TOMASZ MIKOŁAJCZAK, Wrocławskie wnętrza Władysława Winczego / Wrocław’s interiors by Władysław Wincze; ROMAN LEWANDOWSKI, „W Polsce Ludowej, o którą walczyłem, przeżyłem piekło”. Szkic o współzałożycielu Grupy Krakowskiej, Bolesławie Stawińskim / “I went through hell in the People’s Republic of Poland I had fought for.” An essay on Bolesław Stawiński, a co-founder of the Grupa Krakowska [Krakow Group]; BARBARA BAWOROWSKA, Cwenarski, Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż / Cwenarski, Rosołowicz. Wrocław’s very unique history of hoisting art up; ELŻBIETA KAL, Od dialogu do powtórzenia. Malarze szkoły sopockiej u źródeł swoich obrazów / From dialogue to repetition. ‘Sopot School’ painters at the sources of their paintings; Część III / Part IIIPolityka uważności: gubienie niedocenionego i odzyskiwanie zaprzepaszczonego stanu posiadania / The politics of mindfulness: loss of the underestimated and recovering the lost ownership; MAŁGORZATA BUCHHOLZ-TODOROSKA, Stary Sopot i nowi sopocianie. Przewartościowanie miasta i jego architektury po 1945 / The old Sopot and the new Sopotians. Re-validation of the city and its architecture after 1945; KAMILA STORZ, Wartość wzorcotwórcza niemieckiego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach a lokalny regionalizm i jego idea / Value of the German country house building in Warmia and Mazury as an architectural design model in regard to the local regionalism and its idea; DARIUSZ WĘDZINA, Kierunek „awangarda” – koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku. Casus Legnicy i Lwówka Śląskiego / Direction: “avant-garde” - concepts of reconstruction of historical cities after the Second World War in Lower Silesia. The case of Legnica and Lwówek Śląski; ROMUALD KACZMAREK, Metaloplastyka wernakularna na Dolnym Śląsku. Wstęp do problematyki / Vernacular Metalwork in Lower Silesia: An outline of the subject area; ANNA MARKOWSKA, ZOFIA REZNIK, Karolina Tomczak, Joanna Wątroba, Rzeczy kobiece. Mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty / Female things. A mini-dictionary of art in Wrocław seen through objects; Część IV / Part IVPragmatyka i subwersja: nowa organizacja życia artystycznego i przechwytywanie spontanicznych wykwitów energii / Pragmatism and subversion: a new organization of artistic life and capturing spontaneous bursts of energy: ALEKSANDRA SUMOROK, Geografia a wnętrze socrealistyczne. Między obfitością a wykluczeniem / The geography and interior design of social realism in Poland. Between abundance and exclusion; AGATA SZMITKOWSKA, Architektura wybranych ośrodków wczasowych Pojezierza Mazurskiego w latach 1945–1980 / The architecture of selected holiday centres of Masurian Lakeland in the years 1945–1980; MAGDALENA GOŁACZYŃSKA, Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego. Wrocław jako forum dla Europy / International Festivals of the Open Theatre. Wrocław as a forum for Europe; ANNA PIETRZAK, Sympozjum – plener Szlak Kopernika / Symposium-„plein-air” (outdoors) painting on Copernicus Trail; MAGDALENA WORŁOWSKA, Sztuka zaangażowana ekologicznie na sympozjach i plenerach na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 60. i 70. (Opolno, Osieki, Zielona Góra) / Ecologically-oriented art in Poland at symposia and open-air festivals in the Western and Northern Territories of Poland in the 60’s and 70’s (Opolno, Osieki, Zielona Góra); ANDRZEJ JAROSZ, Nowa Ruda na kulturalnej mapie PRL-u / Nowa Ruda on a cultural map of the People’s Republic of Poland; Część V / Part V: Dramatis personae: zjawy z przeszłości, mistrzowie, działacze, nieprzystosowani / Dramatis personae: ghosts from the past, masters, activists, unadapted; EMILIA DZIEWIECKA, Wędrujące pomniki. Przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia, Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965 / Wandering monuments. Relocation of three statues from the city of Lwów to Wrocław, Szczecin and Gdańsk in the period 1956–1965; DARIUSZ MATELSKI, Działania prof. Karola Estreichera jr. dla kształcenia młodzieży we Wrocławiu w latach 1951–1961 i rewindykacji dziedzictwa kultury Ziem Zachodnich i Północnych Polski / Efforts of prof. Karol Estreicher jr. to educate youth in Wrocław in the years 1951–1961 and to revindicate the cultural heritage of the Western and Northern Lands of Poland; EWA GŁADKOWSKA, Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna. Między ludowością, socrealizmem a polską racją stanu / The post-war artistic circle in Olsztyn. Between folklore, social realism and Polish reason of state; AGNIESZKA SZKOPEK, „Nie jestem rzemieślnikiem, architektem, szewcem i ogrodnikiem” – Zdzisław Jurkiewicz w poszukiwaniu roli artysty / “I am not a craftsman, an architect, a shoemaker or a gardener” – Zdzisław Jurkiewicz in search of the artist’s role; JOANNA WĄTROBA, Interpretacje kobiecości w twórczości trzech artystek wrocławskich / Interpretations of femininity in the works of three women artists from Wrocław ; ANNA ZELMAŃSKA-LIPNICKA, Franciszek Duszeńko – uczeń Mariana Wnuka. Podmiotowość miejsc / Outlining the shape: Franciszek Duszeńko (1925–2008) - the student of Marian Wnuk; LUCJAN HANAK, Ignacy Bogdanowicz nowator – organizator i artysta / Ignacy Bogdanowicz — an innovator, a promotor and an artist.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016  

ISSN 1730-0215  (306 s.)

T. / Vol.10: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków / Fin de siècle rediscovered. A mosaic of the turn of the century, Ewa Frąckowiak, Piotr Kopszak & Marcin Romeyko-Hurko (Red./ Eds.),

T. / Vol.10: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków / Fin de siècle rediscovered. A mosaic of the turn of the century, Ewa Frąckowiak, Piotr Kopszak & Marcin Romeyko-Hurko (Red./ Eds.),

Spis treści / Contents: Od redaktora /  From the editor (Jerzy Malinowski); Wstęp / Preface  (Piotr Kopszak);  Erik Buelinckx, Henry Van de Velde’s use of the concept of art nouveau in his early writings;  Grzegorz P. Bąbiak, Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de siècle’u / Literary and artistic anthologies of the European fin de siècle; Karolina Karpińska, „Wszystko bowiem teraz było fin-de-siècle!” Panorama społeczna i kulturowa końca XIX wieku na podstawie powieści „Fin-de-siècle’istka” Gabrieli Zapolskiej / “For everything is now fin-de-siècle!” Social and cultural panorama of the end of the 19th century based on the novel Fin-de-siècle-ist by Gabriela Zapolska;  Jeremy Musson, “Snatched from Time’s effacement”: Sargent’s portrait of the Sitwells and the embers of aristocratic life;  Łukasz Pisarzewski, Z Chopinem w godle. Młoda Polska w Paryżu / With Chopin in the National Emblem. Young Poland in Paris;  Anna Żakiewicz, Demon seksu czy intelektu? Wizerunek femme fatale w młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza /  Demon of sex or intellect? The image of femme fatale in the early works of Stanisław Ignacy Witkiewicz; Tomasz F. de Rosset, Niezborni nowatorzy końca wieku (wieków)  / Les Arts Incoherents – inventiveness at the close of the century;  Radosław Okulicz-Kozaryn, Samowywyższenie i strącenie w śmiech. „Wędrówka ducha myśli” Bolesława Biegasa i „Mistrz Kłębek”  Henryka Piątkowskiego / Self-elevation and collapse into laughter. Wędrówka ducha myśli [Voyage of the Spirit of Mind] by Bolesław Biegas and Mistrz Kłębek [Master Kłębek (Ball of Wool)]by Henryk Piątkowski; Zuzanna Markiewicz, „Ostatni błysk bohaterstwa w dekadencji” – dandys w walce o piękno nowoczesne / „The last spark of heroism amid Decadence.” The Dandy fighting for Modern Beauty;  Emilia Śliwczyńska, Dandys ponowoczesny – powrót czy reinterpretacja? / Postmodern dandy – comeback or reinterpretation?; Katie Ann Smith, Karoline Schwenke, Arthur Wakerly – Businessman, Politician, Architect and Turkey lover;   Urszula Kozakowska-Zaucha, „No, pierwsza porządna wystawa”. Nowa przestrzeń dla sztuki – raumkunst i salony sztuki / “Well, finally a decent exhibition”. New space for art – raumkunst and art salons;  Julia C. Reuckl, Between dilettantism and independent art – The situation of women at the Vienna School of Arts and Crafts exemplified by the case of Adele von Stark;  Anne Marie ten Bokum, Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent; Katarzyna Anna Kesling, Twórczość portretowa Marii Nostitz-Wasilkowskiej /  Creativity portrait of Maria Nostitz-Wasilkowska; Marta Rachlewicz, Between Art, Craft and Industry. Porcelain techniques of Fanny Garde and Effie Hegermann-Lindencrone; Aleksandra J. Kasprzak, Zjawisko polskich szkieł historyzujących wytwarzanych dla kolekcjonerów / The phenomenon of Polish historicizing glassware produced for collectors; Joanna Regina Kowalska, Secesyjne hafty, aplikacje i inkrustacje w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Art nouveau embroidery in the collections of the National Museum in Krakow;  Andrzej Szczerski, Esperanto and the national style c. 1900; Arlene Peukert, Hidden Treasures Rediscovered – The Bigot-Pavilion in the Collection of the Museum of Applied Arts Budapest; Maria Zwierz, Poszukiwania nowych idei i form życia duchowego – symptomy tego zjawiska na wrocławskiej Wystawie Rzemiosła i Rzemiosła Artystycznego w 1904 roku /  Searching for new ideas and forms of spiritual life – symptoms of this phenomenon at the Wrocław Exhibition of Craft and Artisanal Handicraft in 1904; Dariusz Kacprzak, „Szczecińskie walki o sztukę”, czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle époque / „Szczecin [Stettin] fight for art”, or a Pomeranian meeting of Polykletos with Vincent van Gogh at the end of Belle Epoque; Aneta Pawłowska, Czy istnieje południowoafrykańska belle époque? / Does South African belle epoque really exist?; Wacława Milewska, Autosakralizacja w sztuce Jacka Malczewskiego – ortodoksja, świętokradztwo czy akt genezyjskiej „wiary widzącej” Juliusza Słowackiego?/ Auto-sacralisation in the art of Jacek Malczewski – orthodoxy, sacrilege, or an act of “knowing fait” as in the “Genesis from the Spirit” by Juliusz Słowacki; Agnieszka Bagińska, „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku / Wanderings through the studios” of Polish autists at the end of the 19th century;  Ewa Ziembińska, Nabiści i bracia Natanson. Historia paryskiej kolekcji / Les Nabis and Natanson brothers. History of the Parisian collection; Dorota Seweryn-Puchalska, „Miejski zapach ludzki! Znienawidzona rzecz!” Kolonie artystyczne – w poszukiwaniu Heimatu / “Human smell of the city! What a dreadful thing!” Art colonies – in quest for Heimat; Dorota Kudelska, Między Secesją a Hagenbundem – artyści polscy w Wiedniu 1898–1914 / Polish artists (artists from Poland?) at Vienna exhibitions around the year 1900; Anna Gawarecka, Świat w chorobliwych barwach malowany. O czeskich powrotach do fin de siècle’u / World painted in twisted colours. On the Czech returns to the fin de siècle;  Agnieszka Gryglewska, Agnieszka Witkowska, Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie / Art Nouveau patterns on Wroclaw elevations – materials and technologies;  Szymon Piotr Kubiak, Deutsche Mannschaft. Gmach paryskiego Théâtre des Champs-Élysées oraz recepcja architektury niemieckiej u progu wielkiej wojny / Deutsche Mannschaft. The building of Theatre desChamps-Elysees in Paris and the reception of German architecture on the eve of the Great War; Piotr Kibort, Między metropolią a prowincją. Tradycjonalizm i modernizm w projektach architektaJarosława Wojciechowskiego (1874–1942) / Between the Metropolis and the Provinces.Traditionalism and Modernism in the Projects of Jarosław Wojciechowski (1874–1942);  Oleksandr Overchuk, Witraż świecki we Lwowie na początku XX wieku. Przeoczona perła / Secular stained Glass in Lwów from the beginning of 20th century. An overlooked gem;. Aneta Czarnecka, Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Höppenera (Fidusa) / The “Radial Stone” temple – unrealised designs of temples as an example of Gesamtkunstwerk by Hugo Hoppener (Fidus); Piotr P. Czyż, Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych. Inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego / Echoes of Polish Symbolist Painting in Graphic Nocturnes. Felix Jabłczyński’s and Zofia Stankiewicz’s Inspiration and Autointerpretations; Jan Gondowicz, Monsieur Sans-Gêne [Feliks Jabłczyński]; Agnieszka Salamon-Radecka, Zapomniany wielkopolski artysta Jan Kazimierz Mycielski (1864–1913) i początki polskiej grafiki artystycznej / A forgotten artist from the Great Poland region Jan Kazimierz Mycielski (1864–1913) and the beginnings of Polish graphic arts; Lejła Chasjanowa, “Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego i “Pojedynek” Ilii Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku / Christian Dirce H. Siemiradzki and The Duel I. Repin the second Art Biennale in Venice in 1897; Anna Manicka, Pocałunki, wiolonczela i cylinder. Nieznane aspekty grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Kisses, cello and top hat. Konstanty Brandel’s erotic prints from the collection of the National Museum in Warsaw; Renata Piątkowska, „Otworzyć nowe niebo”. Artyści i żydowska nowoczesność w Polsce / „To open a New Heaven”. Artists and Jewish modernity in Poland; Krystyna Kulig-Janarek, Od spraw narodowych do uciech doczesnych, czyli o galicyjskich „swojskich” drukach użytkowych z początku XX wieku / From national matters to earthly delights, or on the familiar, Galician functional prints from the beginning of the 20th century; Magdalena Czubińska, Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Commercial posters (commercial advertising) from Kraków and Lwów until World War I; Katarzyna Podniesińska, Ekslibris młodopolski – wizytówka właściciela, wizytówka twórcy (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie) / Young Poland’s bookplates – representation of the owner and the artist;  Piotr Kopszak, Metafory życia konsekrowanego około 1900 roku / Metaphors of consecrated life around 1900; Aleksandra Pawlikowska, Kwiaty Jana Bulasa / Floral motifs in the works of Jan Bulas;  Adam Szeląg, Źródło życiodajnej energii czy narzędzie lucyferycznej siły? Symbolika światła słonecznego w dobie fin de siècle’u na przykładzie „dyptyku bretońskiego” Ludwika de Laveaux / The source of life-giving energy or the tool of Luciferic power? The Symbolism of sunlight in the age of fin de siècle on the example of “the Breton diptych” by Ludwik de Laveaux;  Justyna Guze, Późna twórczość artystów. Uwagi na marginesie rysunku Henriego-Josepha HarpignièsaPejzaż leśny” (1907) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Late works of artists. Notes of the margin of account of the drawings by Henri-Joseph Harpigniès Forest landscape (1907) in the collection of National Museum in Warsaw; Ewa Gwiazdowska, Młody artysta w drodze. Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki / A young artist on a journey. Alfred Meister in his quest for the truth of art; Izabella Powalska, Twórczość łódzkich malarzy przełomu XIX i XX wieku /  The works of painters from Łodź from the turn of the 19th and 20th centuries;  Agata Wójcik, Odaliski, Persjanki, Superby… Wizja kobiety orientalnej w twórczości Pantaleona Szyndlera / Oriental Women in Pantaleon Szyndler’s Work;  Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Secesja w Zakopanem ? [Wojciech Brzega i Józef Skotnica] /  Art nouveau in Zakopane? An outline of sculpture by Wojciech Brzega and Jozef Skotnica; Maria Stopyra, Inspiracje młodopolskich rzeźbiarzy w kontekście wystawy „Polska rzeźba fin de siècle’u” / Inspirations of Young Poland’s sculptors in the context of „Polish Sculpture of the Fin de Siècle” exhibition;  Anna Feliks, Pierwsze polskie autorskie meble wyplatane. Projekt Franciszka Bruzdowicza dla Szkoły Koszykarskie w Skołyszynie (1902 rok) / The first Polish authors weaved furniture. The project made by Franciszek Bruzdowicz in 1902 for the school of wickerwork in Skołyszyn;  Katarzyna Łomnicka, Józef Sperling (1884–1949) – przedsiębiorca i innowator / Józef Sperling (1884–1949) – entrepreneur and innovator; Stanisław Stefan Mieleszkiewicz, Europejskie stolarstwo i meblarstwo przełomu XIX i XX wieku / European furniture making at the turn of the 20th century; Elżbieta Matyaszewska, Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki. Jama Michalika w Krakowie, fin de siècle i Młoda Polska / Café and art space. “Jama Michalika” in Kraków, fin de siècle and Young Poland; Karolina Prymlewicz, „Krzesło do siedzenia”. O secesyjnej sztuce stosowanej w karykaturze niemieckiej / “A Chair to sit on”. On Jugendstil applied Art in German cartoons.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; ISSN 1730-0215 (398 s.)

2015, nr 9: Sztuka Polska 1945-1970 / Polish Arts 1945-1979,   Jan Wiktor Sienkiewicz & Ewa Toniak (red./ eds.)

2015, nr 9: Sztuka Polska 1945-1970 / Polish Arts 1945-1979, Jan Wiktor Sienkiewicz & Ewa Toniak (red./ eds.)

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Przedmowa / Preface; Leon Chwistek, Miasto formistów [1920 r.] / City of Formists; Małgorzata Geron, Wizja modernizacji w „Mieście formistów” Leona Chwistka / A Vision of modernization in „Miasto formistów” by Leon Chwistek; Jan Wiktor Sienkiewicz, Józef Jarema – Art Club i XXIV Biennale di Venezia / Józef Jarema – Art. Club and XXIV Biennale di Venezia; Magdalena Tarnowska, Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 / Jewish Artistic Background in Warsaw in the years1945-1949; Piotr Majewski, Oficjalne i nieoficjalne peregrynacje Polaków do Paryża za sztuką (po 1945 r.) / Offcial and unofficial peregrinations of the Polish artists to Paris for art (after 1945); Katarzyna Murawska-Muthesius, Spojrzenie zimnowojennego podróżnika: szkicownik londyński Jana Lenicy z 1954 r. / The Cold Warrior Gaze: Jan Lenica’s London Sketchbook; Joanna M. Sosnowska, Picasso w Polsce raz jeszcze/

Picasso in Poland once again ; Aleksandra Sumorok, Socrealizm – kierunek twórca. „Młodzi” wobec architektury (1949–1956) / Socialist realism and the problem of architectural profession. The „young” towards the architecture (1949-1956); Katarzyna Rogalska, Nieistniejące kino „Skarpa” w Warszawie / Non-existent the „Skarpa” Cinema in Warsaw; Ewa Toniak, Przedsiębiorstwo Państwowe „Pracownie Sztuk Plastycznych” jako narracja o PRL / The „Fine Arts Workshops” State Enterprise as a narrative about PRL (People’s Poland); Karolina Zychowicz, Fernand Léger i jego asystenci na „Wystawie współczesnej plastyki francuskiej” w CBWA w 1952 r./ Fernand Léger and his assistants in „The modern French fine arts exhibition” in CBWA in 1952; Irina Gavrash, V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń w 1955 r. w Warszawie w kontekście relacji artystycznych między ZSRR a PRL / 5th World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship in Warsaw in 1955in the context of artistic relations between the USSR and the polish People’s Republic; Agata Soczyńska, “Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego jako materiał źródłowy i przyczynek do badań środowiska literatów i artystów działających w podwarszawskiej Kobyłce w latach 1947–1955 / Diary from the Warsaw Uprising (“Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”) by Miron Białoszewski as a source material and contribution to the research of the environment of wrtiters and artists in Kobyłka, near Warsaw, in the years 1947-1955; Agata Pietrasik, Etyka obrazu. O praktyce teoretycznej Andrzeja Wróblewskiego / The Ethics of Painting: On the Theoretical Practice of Andrzej Wróblewski; Marcin Lachowski, Blask konstruktywizmu: powojenne kontynuacje / Constrictivist brillance: the postwar continuations; Dorota Grubba-Thiede, Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki w poszukiwaniu nowoczesności / Wanda Czełkowska and Tadeusz Sieklucki in search of modernity; Piotr Juszkiewicz, Nihilizm jako towar luksusowy / Nihilism as a luxury commodity; Anna Maria Leśniewska, Puławy 1966 – reakcja na industrializację sztuki / Puławy 1966 – the Reaction of Industrialization of Art; Agata Jakubowska, Szapocznikow i polityka / Szapocznikow and politics; Dominik Kuryłek, Ujawnianie nieobecności. Zbigniew Warpechowski na wystawie polskiej sztuki współczesnej „Atelier ’72” w Galerii Demarco w Edynburgu / Disclosing Absence. Zbigniew Warpechowski at the Polish contemporary art. Exhibition “Atelier ’72 in the Demarco gallery, Edinburgh; Tsukasa Kodera, “Art – Nations – World.” The 1960 International Congress of the AICA in Poland and Discussions on the International Character of Modern Art .

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; ISSN 1730-0215 (216 s.)

PIERWSZA SERIA 2001

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

Spis treści / Contents: Małgorzata Jankowska, Od redakcji - Editorial; Antoni Porczak, Interakcja medialna  i percepcja operacyjna / Media interaction and operating perception; Katarzyna Prajzner, Poetyka interaktywnego tekstu kultury / Poetics of the interactive text of culture; Dorota Chilińska, Interaktywność – „sztuka feedbacku” / Interactivity – the art of “feedback; Joanna Dreszer, Małgorzata Jankowska,  Interakcja i narracja, czyli o doświadczeniu i strukturze dzieła interaktywnego / Interaction and narration – experience and structure of the interactive work; Monika Kosteczko, Przekształcenia kina: między oddziaływaniem a interakcją / Cinema transformations: between influence and interaction; Łukasz Ronduda, Subwersja i strategie interaktywne gier komputerowych / Software Art in Computer Games; Christopher Hales, Czy interaktywne fabularne filmy i programy telewizyjne mają przed sobą przyszłość? / Is there a future for interactive 'live action' films and TV?; Katalog / Cataloque;  Spotkania Pracowni - Europejskie Spotkania Medialne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2001 – 2005 / The Meeting Festival - European Intermedia Meeting  Wozownia Art Gallery, Toruń 2001 – 2005. 

Toruń 2005;   ISBN 17300215 (90 s.)

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Katarzyna Kulpińska, Zakład Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK / Department of Graphic Design, the Faculty of Fine Arts, NCU; Przemysław Manna, Język plakatu Tadeusza Trepkowskiego / The language of Posters by Tadeusz Trepkowski; Ewelina Czeberkus, Plakaty Eugeniusza Get Stankiewicza – aspekt polityczny i kulturalny / Posters by Eugeniusz Get Stankiewicz – political and cultural aspects; Aleksander Czyż, Plakat typograficzny na przykładzie twórczości Władysława Pluty / Typographic poster. The artwork of Władysław Pluta; Marta Danowska, Bajki dla dorosłych, kilka uwag o plakatach Romana Kalarusa / Adult fairy-tales. Several remarks on posters by Roman Kalarus; Izabella Kossak, Znak w twórczości Lexa Drewińskiego / A sign in Lex Drewiński’s artworks; Joanna Skiba, Archetyp maski w plakatach Wiktora Sadowskiego / An archetype of a mask in Wiktor Sadowski’s posters; Katarzyna Dróżdż, Vlepka jako zjawisko kulturowe – historia i forma / The sticker as a cultural phenomenon – the history and form;  Z tradycji Pomorza i Kujaw / The tradition of Pomerania and Kuyavia; Iwona Kluk, Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. Przyczynek do malarstwa portretowego w dawnych Prusach Wschodnich w 2 poł. XIX w. (część / part I) / Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. A contribution to portrait painting in former East Prussia in the second half of 19th  (part I); Katarzyna Kulpińska, Grafika warsztatowa i użytkowa w twórczości Waltera Leistikowa / Walter Leistikow’s engravings and commercial design; Ewa Wawrzyniak, Gdańskie środowisko artystyczne około 1900-1945 / Danzig artistic society in year 1900-1945; Kronika / Chronicle; Jerzy Malinowski, I Spotkanie Japońskich i Polskich Historyków Sztuki i Muzykologów / The First Meeting of Japanese and Polish Art Historians and Musicologists

Toruń 2004;  ISBN 17300215  (183 s.)

2004, nr 1 (6), red. Jerzy Malinowski

2004, nr 1 (6), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Warszawskie środowisko artystyczne początku XX wieku (w stulecie założenie Szkoły / Akademii Sztuk Pięknych) / The Warsaw artistic environment of early 20th century (on the centennial anniversary of the establishing of the School/ Academy of Fine Arts); Marta Ipczyńska, Od kubizmu do konstruktywizmu – grafika czeskiej awangardy artystycznej lat dwudziestych / From cubism to constructivism – graphics of the Czech artistic avant-garde of the 1920s; Łukasz Wiese, Obsesja alchemika. Walka z demonami jako motyw twórczości Jana Švankmajera / The alchemist’s obsession. Fighting the demons as a main motif of the work of Jan Švankmajer; Magdalena Kubacka, Geneza rzeźby Aliny Szapocznikow a praskie środowisko artystyczne / The genesis of the sculpture of Alina Szapocznikow and the Praque artistic environment; Joanna Chołaścińska, Wywoływanie ducha Kafki. Portret pisarza w filmie animowanym Piotra Dumały Franz Kafka / Calling up the spirit of Kafka. An ambiguous portrait of the writer in the animated film by Piotr Dumała „Franz Kafka”; Jerzy Malinowski, Leopold Gottlieb – między symbolizmem a École de Paris – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci artysty / Leopold Gottlieb – between the symbolism and École de Paris (on the seventieth anniversary of the death of the artist); Anna Polańska, Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego z lat 1948-1973 / Photomontages by Aleksander Krzywobłocki of the years 1948-1973; Monika Piendyk-Przeździecka, Literackie inspiracje w twórczości Izabelli Gustowskiej z lat 1971-2001 / Literary inspirations in the works by Izabella Gustowska of the years 1971-2001; Kronika / Chronicle; Anna Wiśniewska, III Ogólnopolskie Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu / III Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Toruń 2004;   ISBN 17300215 (135 s.)

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Marta Ipczyńska, Rysunek i grafika symbolistów czeskich na początku XX w./ The drawings and engraving of Czech symbolists at the beginning of the 20th century; Katarzyna Kulpińska, Ilustracje i winiety w młodopolskich czasopismach artystyczno-literackich – zagadnienia formy / The illustrations and headpieces in Young-Polish literary and artistic magazines – the question of form; Anna Zaspa, Motywy huculskie w malarstwie polskim i ukraińskim ok. 1900 r. / The Hutsul (East-Carpathian) motifs in Polish and Ukrainian painting ca.1900; Jerzy Malinowski, Malarstwo Zygmunta Menkesa / The painting of Zygmunt Menkes; Anna Polańska, Przedwojenna twórczość fotograficzna Aleksandra Krzywobłockiego / The pre-war photographic works of Aleksander Krzywobłocki; Z tradycji Pomorza i Kujaw/ The tradition of Pomerania and Kuyavia:  Katarzyna Kulpińska, Gertruda von Kunowski – zapomniana bydgoszczanka / Gertrud von Kunowski – the forgotten citizen of Bydgoszcz; Barbara Chojnacka, Rola bydgoskiego Muzeum Miejskiego w kształtowaniu środowiska artystycznego w latach 1923-1929 / The role of Bydgoszcz City Museum in the formation of artistic circles in the years 1923-1929; Kronika/ Chronicle

Toruń 2003;  ISBN 17300215   (130 s.)

2003, nr 1 (4), red. Jerzy Malinowski:

2003, nr 1 (4), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji/ Editorial; Janusz Janowski, Józef Pankiewicz wobec „łacińskiej tradycji” malarstwa europejskiego / Józef Pankiewicz towards the „Latin tradition” of the European painting; Jerzy Malinowski, O Mojżeszu Kislingu z polskiego punktu widzenia / On Moise Kisling from the Polish point of view; Rafał Czwichocki, Twórczość portretowa Czesława Rzepińskiego/ The portrait works of Czesław Rzepiński; Monika Kozień-Świca, Kantorowski mit Paryża. Od ‘Jeunes peintres de la Tradition française” do „Le Nouveau Réalisme” / The Tadeusz Kantor’s  “myth of Paris”. From “Jeunes peintres de la Tradition française” to „Le Nouveau Réalisme”; Miłosz Pobiedziński, Obrazy komputerowe Jana Pamuły / Jan Pamuła – the computer paintings;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty : Inessa Swirida, Listy Józefa Saundersa do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego / The letters od Józef (Joseph) Saunders to Prince Adam Czartoryski; Kronika / Chronicle: Mirosław Adam Supruniuk, Archiwum Emigracji – warsztat do badań dla historyków sztuki polskiej XX w./ The Emigration Archives - the research field for the historians of Polish art of the 20th century

Toruń 2003; ISBN 17300215  (120 s.)

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Agata Soczyńska, „Czy widziałeś oczy błazna?” Autokreacja w formistycznych wierszach i autoportretach Tytusa Czyżewskiego / „Have you seen the eyes of the clown?” The Auto-creation in the Formist’s verses and self-portraits by Tytus Czyżewski; Jerzy Malinowski, Twórczość malarska Joachima Weingarta / The art of painting of Joachim Weingart; Marta Dobrowolska, Kolor i ekspresja w malarstwie Artura Nachta-Samborskiego/ Colour and expression in paintings by Artur Nacht-Samborski; Renata Piątkowska, Zagłada i ocalenie Jonasza Sterna / The extermination and salvation of Jonasz Stern; Magdalena Gniady-Kania, Polska szkoła ilustracji. O twórczości Jana Młodożeńca, Józefa Wilkonia i Janusza Stannego/ The Polish school of illustration. On the work of Jan Młodożeniec, Jan Wilkoń and Janusz Stanny; Marta Ipczyńska, Między rzeczywistością a fantazją. Twórczość Albina Bunovskiego w latach 1975-1986 / Between the reality and fantasy. The works of Albin Brunovsky in the years 1975-1986; Barbara Radlińska, Faktura w grafice Wojciecha Krzywobłockiego / The texture in engravings by Wojciech Krzywobłocki; Kronika / Chronicle   

Toruń  2002;  ISBN 17300215  (113 s.)

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Maciej Szańkowski, Kilka refleksji i przypomnień spisanych przy okazji przeniesienia Zakładu Rzeźby do nowej siedziby / Some thoughts and memories wrote down while transfering the Department of Sculpture to the new location;  Dorota Grubba, Twórczość Stanisława Horno-Popławskiego Szkic o inspiracjach, formie i ikonografii / The artistic production of Stanisław Horno-Popławski. Study on the inspiration, form and iconography; Sulisława Ciechanowska, Cykle rzeźbiarskie Adolfa Ryszki z lat 1965-1970 / Sculpture cycles by Adolf Ryszka from the years 1965-1970; Maciej Szańkowski, Adolf Ryszka /Adolf Ryszka; Anita Oborska, Jedność przestrzeni w kompozycjach Katarzyny Kobro / The unity of space in compositions by Katarzyna Kobro; Monika Szczygieł, Sztandary Władysława Hasiora/ The Banners by Władysław Hasior; Małgorzata Jankowska, Instalacja wideo pomiędzy przestrzenią a obrazem /A video installation beetwen space and image;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Kanuty Rusiecki, O malarstwie. Z dziennika odprawionej podróży z Wilna do Paryża w 1821 roku i ze Szkicowników z Włoch z lat 1822-1831 / About painting. From diary of the  journey from Vilna 1821 to Paris and Italian Sketchbooks 1822-1831; Stanisław Pigoń, Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki w procesie filareckim / Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki during the  trial of the Filaret Association; Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Kronika / Chronicle: Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu / Section of Study and Restoration of Oriental Works of Art, Nicolaus Copernicus University in Torun

Toruń 2001;  ISBN 17300215  (115 s.)

nr 1 (1), red. Jerzy Malinowski

nr 1 (1), red. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial;  Jerzy Zbigniew Moryto, Digitalnie i sieciowo /  Digitising and networking; Małgorzata  Jankowska, Ciało zbiorowe. Pomiędzy formą doskonałą a odbiciem ludzkiej niedoskonałości / Collective Body. Between the perfect form and the reflection of human imperfection; Joanna Chlebowska, Cenzura społeczna w plakacie reklamowym. Oliviero Toscani i kampania firmy Benetton / Public censorship in advertising poster. Oliviero Toscani and the Benetton campaign;  Monika Kosteczko, "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa. Rola barwy w koncepcji plastycznej filmu / „Sanatorium under the sign of the hourglass” directed by Wojciech Jerzy Has. The role of color in the artistic conception of the movie;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Józef Saunders, Wiadomości o życiu i dziełach Szymona Czechowicza / „Notes on the life and works of Szymon Czechowicz” - editorial; Renata Bumbul, Twórczość malarska Szymona Czechowicza w Wilnie / Paintings of Szymon Czechowicz in Vilna; Małgorzata Geron, Twórczość Stanisława Borysowskiego / The paintings of Stanisław Borysowski; Joanna Maria Rolicz, Grafika Stanisława Borysowskiego z lat 1952-1987 / Engravings by Stanisław Borysowski from the period 1952-1987; Kronika  / Chronicle

Toruń 2001;   ISBN 8323114129  (112 s.)